TEENUSE TINGIMUSED

Teenuse osutaja on Mailbow OÜ, reg.kood 11660774, käibemaksu kohustuslase nr EE101313609, asukoht Pärnu mnt 160 Tallinn 11317 Harjumaa, Tel +372 6667666, email support@mailbow.net, edaspidi Teenindaja. Teenuse tingimustega nõustunud ja krediitkaardi andmed sisestanud isik on edaspidi Klient.

 1. TEENUSTE OSUTAMISE KORD
  1. Klient saab kasutada Teenindaja pilveteenusena toimivat Mailbow tarkvara sihtotstarbeliselt, edaspidi Teenus.
  2. Mailbow tarkvara tehnilised omadused ja funktsionaalsus on kirjeldatud ametlikul kodulehel www.mailbow.net.
  3. Teenus on avatud kasutajakonto loomise hetkest. Klient saab postitada e-kirju peale krediitkaardi andmete lisamist.
  4. Teenindaja tagab Kliendile Mailbow tarkvaraliste teenuste kättesaadavuse ööpäevaringselt 24x7 põhimõttel.
  5. Teenindaja tagab Kliendile Mailbow inimtööjõudu kaasavate teenuste kättesaadavuse tööpäevadel kell 9.00 kuni 17.00 GMT+2, regeerimisajaga kuni 24h.
  6. Klienditugi on avatud tööpäeviti kella 9.00 kuni 17.00, +372 6667666, support@mailbow.net, Skype: mailbow GMT+2.
  7. Teenindaja kohustub viivitamatult likvideerima Teenuse töös kõikvõimalikud tõrked tähtsuse järjekorras arvestades laiemat huvi ning tööde teostamise optimeerituimat järjekorda.
 2. TEENUSE HIND JA ARVELDAMISE KORD
  1. Teenuste hinnakiri on toodud www.mailbow.net ning on nähtav teenuseid valides.
  2. Klient saab ise määrata perioodiliselt saadetava emailide arvu ja lisada soovi korral teisi lisateenuseid.
  3. Käibemaks lisandub hindadele vastavalt Kliendi asukohariigile ja käibemaksu kohustuslusele.
  4. Arveldusperioodiks on kalendrikuu või kalendriaasta.
  5. Teenuste plaani võib Klient muuta perioodi keskel. Teenuste eest krediitkaardiga tasumisel võetakse raha kohe, arve tehakse kalendrikuu lõpus.
  6. Muul juhul tehakse arve perioodi eest perdioodi alguses. Arve saadetakse emailiga alati peale arve loomist.
  7. Mailbow tarkvara võib Kliendilt küsida ühekordse nupuvajutusega nõusolekut, kui makseplaani muudetakse või plaanis määratud mahtu ületatatakse.
  8. Kuupõhised arved esitatakse iga kuu alguses esimese 5 (viieTeenus) tööpäeva jooksul.
  9. Plaani muudatuste ja ühekordsete lisateenuste arved esitatakse kalendrikuu lõpus.
  10. Teenuste eest saab tasuda ka pangaülekandega LHV panka.
 3. KLIENDI KOHUSTUSED
  1. Klient kohustub järgima e-maili turunduse hea tava reegleid www.mailbow.net/ee/spam-can.
  2. Klient kohustub vastutama autoriõiguse kaitse ja legaalsuse eest, mis puudutab tema poolt publitseeritud informatsiooni.
  3. Klient tagab, et Teenuste eest tasumise hetkel on Teenindale esitatud krediitkaardil piisavalt rahalisi vahendeid. Või, Klient kohustub tasuma arveid maksetähtajaks, kui eelistatakse pangaülekannet maksemeetodina. Tasumata summadelt arvestatakse viivist 0,15% päevas.
  4. Klient informeerib viivitamatult Teenindajat serverite töös avastatud riketest ja häiretest support@mailbow.net.
 4. TEENUSE KEHTIVUS
  1. Teenus jõustub teenuskeskkonnas nõusoleku nupu vajutamise (allakirjutamise) hetkest ja on sõlmitud määramata ajaks.
  2. Kliendil on õigus Teenus lõpetada, informeerides Teenindajat kirjalikult ette 30 kalendripäeva support@mailbow.net.
  3. Teenindajal on õigus Teenus määramata ajaks peatada, kui Klient rikub punktides 3.1, 3.2, 3.3 toodud nõudeid, et leppida kokku Kliendipoolsed tegevused rikkumise lõpetamiseks.
  4. Teenindajal on õigus Teenus lõpetada, seejuures kustutada kõik andmed, kui Klient ei lõpeta punktides 3.1, 3.2, 3.3 märgitud rikkumi 60 kalendripäeva jooksul.
  5. Teenindajal on õigus Teenus lõpetada, informeerides Klienti kirjalikult ette 30 (kolmkümmend) kalendripäeva.
  6. Pooled vabanevad vastutusest, kui kohustuste täitmata jätmine või mittekohane täitmine oli tingitud vääramatust jõust, mille kestus on rohkem kui 30 kalendripäeva.
 5. ISIKUADNMETE KAITSE - GDPR
  1. Teenindaja järgib isikuandmete kaitse osas Euroopa Liidu määrusi, Eesti Vabariigi seadusi ning Teenindaja head tava isikuandmete käitlemisel. Teenindaja jaoks ei erine isikuandmed mistahes muudest andmetest, mida Klient või Kliendi partner on Teenuse raames sisestanud. Kõiki andmeid käideldakse kõige rangemaid nõudeid arvetades.
  2. Klient on EU direktiivi 2016/679, edaspidi GDPR, mis jõustus(b) 25.05.2018 raames vastutav isikuandmete töötleja. Teenindaja on sama määruse raames volitatud andmete töötleja. Lepinguga nõustudes kinnitavad pooled, et kohustuvad järgima GDPR-ist ja Eesti Vabariigi rakendusseadusest tulenevaid nõudeid ja kohustusi, seejuures teisele osapoolele pealesurutud kulusid tegemata.
  3. Teenindaja kohustub hoidma kõiki Kliendi poolt sisestatud andmeid kolmandate isikute ees saladuses niivõrd, kuivõrd see on võimalik teenuse osutamisel, ega ole vastuolus Euroopa Liidu määrustega või Eesti Vabariigi seadustega.
  4. Teenindaja kohustub kustutama Kliendi nõudmisel kõik Kliendi poolt sisestatud andmed peale Teenuse lõpetamist, peale vastava taotluse saamist, taotluses määratud ajaks. Muul juhul rakendatakse Teenindaja protsesse lõpetatud Teenuste haldusel ja andmed kustutatakse 3 kalendrikuu möödumisel.
  5. Teenindaja ei toimeta mistahes juhul füüsiliste isikute või kolmandate isikute palvel Teenuse tarbimiseks Kliendi poolt sisestatud andmeid, va seadustest tulenevatest juhtudest, näiteks kohtumääruse alusel.
 6. KONFIDENTSIAALSUS
  1. Teenindaja ja Klient kohustuvad hoidma kolmandate isikute ees saladuses kõik käesoleva teenuse ja teostatavate töödega seotu niivõrd, kuivõrd see ei ole vastuolus teenuse tingimustega.
  2. Konfidentsiaalsuskohustuse tõestatud rikkumisel kohustub rikkunud pool vastaspoole hüvitama trahvi 3000.- (kolm tuhat) EUR esimese nõudmise peale 3 tööpäeva jooksul nõudel märgitud pangakontole.
  3. Konfidentsiaalsusnõue kehtib 5 aastat peale teenuse lõppemist, kliendibaasi ja ligipääsude osas määramata ajaga.

Kõik teenuse tingimustes reguleerimata küsimused lahendatakse lähtudes Eesti Vabariigi seadusandlusest.